Gusto - Frozen Gourami (Salid) Fish - ปลาสลิด แช่แข็ง

Gusto - Frozen Gourami (Salid) Fish - ปลาสลิด แช่แข็ง

Regular price $6.99 Sale

Net wt. 22 oz.

 

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ