Wangderm - Frozen Grilled Banana - กล้วยปิ้ง แช่แข็ง

Wangderm - Frozen Grilled Banana - กล้วยปิ้ง แช่แข็ง

Regular price $4.99 Sale

Net Wt. 14 oz.


*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ