Chef Brand - Frozen Makok Laos - มะกอกลาว แช่แข็ง

Chef Brand - Frozen Makok Laos - มะกอกลาว แช่แข็ง

Regular price $2.99 Sale

Net.wt.12.35 oz (350g)

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ